| |   info@parsbehine.com
پارس بهینه ساز   طراحی، مشاوره و اجرای عایق های حرارتی، صوتی و رطوبتی پلی یورتان
دانلود کاتالوگ  

فوم پلی یورتان جایگزین دوغاب ماسه و سیمان روش هاي متداول استفاده از فوم پلی‌یورتان در صنعت ساختمان(4 روش متدوال)

 
 فوم پلی یورتان جایگزین دوغاب ماسه و سیمان
روش هاي متداول استفاده از فوم پلییورتان در صنعت ساختمان(4 روش متدوال)
 
1- استفاده از فوم پلی یورتان به صورت ورق
در این روش فوم پلییورتان به صورت حجمی در کارخانه تولید می شود و سپس با ضخامت موردنیاز بریده می شود. بدلیل جلوگیري از پخش ذرات کریستالی فوم در هوا و دوام بیشتر فوم،می توان دو طرف این ورقه ها را با استفاده از کاغذ یا ورقه هاي آلومینومی پوشش داد. کاربرد این محصول بیشتر به صورت عایق هاي حرارتی و صوتی بین دیوارها و سقف هاي کاذب است.

   2-استفاده از پلییورتان به صورت پانل هاي فشرده
در این روش قطعات کامپوزیتی با پوشش هاي ورق هاي در دو طرف و فوم پلییورتان بین ورقه هادر کارخانه تولید میشوند. عامل چسبندگی بین دو ورقه، فوم می باشد و با توجه به موارد مصرف،جنس ورقه ها متفاوت است. ورقه هاي آهنی گالوانیزه و سیاه و آلومینومی، متداول ترین پوشش براي ساخت پانل هاي ساندویچی هستند. با استفاده از همین روش کانتینر و یا بعضی ازساختمان هاي پیش ساخته تولید می شوند و نیز از همین روش براي ساخت درهاي چوبی ( با قابلیت جذب صوت بالا ) استفاده می شود.

3-استفاده از پلی‌یورتان به عنوان پرکننده بین درزها و شکاف ها
در این روش مخلوط مواد ترکیبی فوم، پس از خروج از مخزن، به داخل شیارها و شکاف هاي مورد نظر تزریق می شود و سپس با افزایش حجم باعث انسداد درزها و شکاف ها می گردد. از این روش براي درزبندي اطراف پنجره ها، درها، درزهاي انقطاع و به منظور عایق کاري حرارتی، رطوبتی و صوتی استفاده می شود.

4-استفاده از پلی‌یورتان به صورت پاشش برروي سطوح
در این روش مواد تشکیل دهنده فوم پلی یورتان( ایزوسیانات و پلیول) از مخازن جداگانه خارج و در گان مخصوص اسپری با هم ترکیب می شوند و به سطح مورد نظر پاشیده می شوند. بیشترین استفاده از این روش با هدف محافظت از خوردگی سطوح فلزي در مناطق مرطوب انجام می شود. همچنین به دلیل یکپارچگی و پوشش بیشتر سطوح، جایگزین مناسبی براي ورق هاي پلی یورتان است اما به دلیل مشکلات اجرایی و دشواری استفاده از دستگاه هاي تزریق فوم، این روش کمتر به کار می رود.  ادامه دارد.....