| |   info@parsbehine.com
پارس بهینه ساز   طراحی، مشاوره و اجرای عایق های حرارتی، صوتی و رطوبتی پلی یورتان
دانلود کاتالوگ  

ضوابط معماری و شهر سازی کاهش دهنده مصرف انرژی ساختمان ها

 
ضوابط معماري و شهرسازي کاهش دهنده مصرف انرژي ساختمان ها

بخش اول
بخش ساختمان و مسکن با مصرف بیش از  %40 انرژي، بزرگترین مصرف کننده انرژي در ایران میباشد.
  • میانگین مصرف انرژي ساختمانها در ایران بیش از  2/ 5برابر متوسط مصرف جهانی است.
  • شهرهاي بزرگ بویژه تهران داراي آلودگی هوایی بالایی میباشند که غالبا ناشی از مصرف انرژيهاي فسیلی است.
  • بیش از  %98 از مصرف انرژي ساختمانها در ایران از محصولات نفتی و گازي تأمین میگردد.
  • بخش ساختمان و مسکن یکی از منابع اصلی تولید آلودگی میباشد.
  • این بخش در ایران حدود  26/4درصد از انتشار دي اکسید کربن را به خود اختصاص می دهد.
  • ساختمانها در استان تهران بیش از  %40دياکسید کربن این استان را تولید می‌کنند.
مقدمه:
کاهش مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسکن تأثیر بسزایی بر کل مصرف انرژي کل کشور خواهد داشت.
کاهش مصرف انرژي ساختمان از نقطه نظر اقتصادي و زیست محیطی امري ضروري است.
حذف یارانه هاي انرژي و افزایش قیمت حاملهاي انرژي بر اهمیت صرفه جویی انرژي در ساختمانها افزوده است
ارگانها و موسسات دولتی مربوطه میبایستی بستر علمی و حقوقی این کـار و روشهـاي عملـی برای دستیابی به صرفه جویی انرژی در ساختمانها را فراهم نمایند.
ادامه دارد ...
                                                                     12/2/95
                                                                                        فرشاد نصرالهی
دکتری معماری تخصص انرژی
استادیار در دانشگاه صنعتی برلین