عایق پلی یورتان پاششی

تعریف پلی اورتان ( پلی یورتان) :
 
پلی یورتان یک پلیمر ترموست Thermosetمی باشد که از ترکیب متیلن دي ایزوسانات با پلی یولها و برخی افزودنی هاي شیمیایی دیگر پدید می آید. با انتخاب این افزودنی ها و تغییر شرایط شیمیایی و فیزیکی فرایند واکنش، می توان خواص گوناگونی را براي کاربردهاي متنوعی به وجود آورد.
همین ویژگی پلییورتان باعث گسترش کاربرد آن در بخشهاي مختلف زندگی شده است. این پلیمر به دلیل hygienicبودن به فرم الستومر در ساخت روکشهاي مخازن، نقاله ها و بسته بندي در صنایع غذایی و دارویی، ساخت دستکش ها، پوشش ها و سایر تجهیزات جراحی و اتاق عمل، قلب و سایر اعضاي مصنوعی و... کاربردهاي فراوانی دارد. همچنین شکل اسفنجی آن در تولید مبلمان ، تخت خواب، موکت و کفپوش و ... به صورت گسترده استفاده می شود.. در صنایع اتومبیل نیز از فوم نرم ) (flexible foamو فوم اینتگرال  (Integralskin foam) در ساخت قطعات تریم داخلی خودرو نظیر صندلی ها، قربیلک فرمان، دستگیره ها و ... و به صورت foam structuralساخت قطعاتی نظیر سپر خودرو استفاده می شود.
امروزه رنگها و پوششهاي ضد خوردگی پلی یورتان نیز با توجه به عمر و دوام بسیار بالاي آنها
گسترش بسیاري یافته اند.
فرم دیگري از این مواد که به ( فوم سخت (Rigid foamمشهور می باشد در صنایع تبرید وساختمان به عنوان عایق صوتی و حرارتی به صورت وسیع مورد مصرف قرار می گیرد که اختصاراً به آن PUR rigid foam   اطلاق میشود این عایق از بدو اختراع، با توجه به اینکه بهترین ماده آلی عایق شناخته شده می باشد به صورت ویژه مورد توجه صنعت ساختمان قرار گرفت و پیشرفت هاي بسیاري نیز در راستاي بهبود خواص آن تا کنون صورت پذیرفته است.

انواع فوم هاي پلی یورتان:   

به طور کلی فوم هاي پلی یورتان را می توان به 3دسته کلی فوم هاي نرم، فـوم هـاي نیمـه نـرم و
سخت تقسیم بندي نمود.

فوم هاي نرم:

فوم هاي نرم پلی یورتان فوم هایی با سلول باز هستند که هوا به راحتی از داخل آن ها عبور می کند و دانسیته آن ها در محدوده 93بر اینچ مکعب 3می باشد و از نظر خواص فیزیکی و مکانیکی، استحکام کششی و ازدیاد طول بهتري از خود نشان می دهند.
این فوم ها داراي خواص عالی جذب صوت و ضریب هدایت حرارت پایین هستند و در برابر اغلب
حلال ها مقاومت خوبی دارند. در صورتی که در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار گیرند به سرعت
رنگ خود را از دست می دهند. همچنین در برابر اسید ها و بازهاي قوي مقاومت ضعیفی دارند
مقاومت توانی آن ها پایین است و با اعمال فشار در شرایط دمایی خاص تغییر شکل هاي ماندگار از
خود نشان می دهند.

فوم هاي نیمه نرم:

فوم هاي نیمه نرم از ترکیب مناسب پلی استر و ایزوسیانات ها ساخته می شوند. در این فوم ها
مانند فوم هاي نرم با تغییر در فرمولاسیون، تغییرات قابل ملاحظه اي در سختی و سایر خواص
حاصل می گرد . د اگر چه این مواد جاذب آب هستند اما رطوبت هوا را جذب نمی کنند.

فوم هاي سخت:

فوم هاي سخت پلی یورتان در سال 1940به میزان کم در ساختارهاي ساندویچی به کار رفتند ولی
در سال 1960توسعه واقعی تولید و مصرف فوم هاي سخت پلی یورتان تحت تاثیر دو عامل زیر
تشدید شد.
الف - استفاده از مونوفلوئوروتري به عنوان عامل پف زا.
ب - استفاده از  MDIپلیمري که علاوه بر بهبود خواص باعث ساده شدن فرآیند گشت.
ضریب هدایت حرارتی فوم هاي سخت پلی یورتان از تمام فوم هاي پلیمري دیگر کمتر است و
همین امر باعث شده است که از فوم هاي سخت پلی یورتان براي کاربردهاي عایق بیشتر استفاده
گردد.                ادامه دارد.................

تعریف پلی اورتان ( پلی یورتان) :

سایر تصاویر