فوم پاششی پلی یورتان عایق حرارتی

مناسب ترین زمان برای اجرای فوم پاششی پلی یورتان قبل از مراحل گچ کاری و نازک کاری می باشد در غیر اینصورت تمامی سطوحی که نباید روی آن فوم پاشیده شود باید با دقت کاور شود

 

پلی یورتان - ایمنی
 
مطالعات بسیاري در خصوص ایمنی این محصول چه مواد اولیه آن (به منظور اطمینان از سلامت
کارگران و کارکنان در معرض مواد اولیه پلی یورتان یعنی متیلن دي ایزوسیانات و پلیول ها( چه
محصولات تولیدي از پلی یورتان(به منظور اطمینان از سلامت افراد در معرض تماس مستقیم با این
محصولات)و چه خطرات ناشی از حوادث نظیر آتش سوزي صورت پذیرفته است.
مواد اولیه: توصیه شده است تماس با مواد اولیه این محصول با دستکش و عینک ایمنی صورت
پذیرد. بنابراین درجه سمی بودن آنها در حدي نیست که خطرات جدي براي کارگران مرتبط پدید
آورد. با توجه به نامحلول بودن دي ایزوسیانات ها در آب نیز ورود آنها به آب هاي زیر زمینی و
منابع آب و غذا بسیار ناچیز بوده و این مواد از این نقطه نظر ایمن می باشند. برخی تشابهات اسمی
این ماده با مواد شیمیایی مضر دیگر نیز باعث حساسیت افکار عمومی نسبت به آن شده که به شرح
ذیل می باشد : 
- دي ایزوسیانات ارتباطی با سیانیدها نداشته و در تولید آنها به هیچ وجهی از سیانیدها استفاده
نمی شود. پایه دي ایزوسیانات از پلی استر و یا پلی اتر می باشد. پس از ترکیب با پلیول  به
وجود آمدن پلی یورتان نیز مانند بسیاري ترکیبات آلی دیگر نظیر چوب و الیاف طبیعی که داراي
نیتروژن در ساختار خود هستند، سیانید آزاد نمی کنند
- دي ایزوسیانات ارتباطی با متیل ایزوسیانات که داراي بخارات سمی است ندارد و امکان تبدیل
آن به این ماده نیز در شرایط طبیعی وجود ندارد.
- دي ایزوسیانات همچنین ارتباطی با ایزوتی وسیانات نیز ندارد.
- پلی یورتان ارتباطی با پلیمر یورتان (اتیل کاربامیت) ندارد.
محصولات تولیدي: ایمنی محصولات تولیدي پلی یورتان در حدي است که براي برخی کاربردهاي
پزشکی و صنایع غذایی تقریباً هیچ جایگزینی براي آن وجود ندارد و سایر محصولات پلیمري و
حتی طبیعی از این جهت پس از پلی یورتان قرار می گیرند. استفاده از پلی یورتان در مبلمان و
تخت خواب، یخچال، اسباب بازي کودکان و... و عدم ایجاد حتی ساده ترین حساسیتهاي پوستی
مؤید این نکته است.
در ارتباط با فوم هاي پلی یورتان تنها مورد مطرح، استفاده از گاز فریون 11به عنوان ماده فوم زا 
بوده است که با توجه به آسیب لایه ازن در اثر استفاده از آن، این ماده در سنوات گذشته حذف
شده و هم اکنون در تولید ساندویچ پانل از ، b141Rسیکلو پنتان ، آب و یا برخی مواد کم ضررتر
دیگر استفاده می شود.
آتش سوزي: با توجه به پایه آلی این عایق بدیهی است این ماده نیز همچون سایر پلیمرها قابلیت
سوختن دارد. البته این خصیصه نافی سایر خواص مثبت این ماده نشده است و کماکان به مدد
نوآوري هاي صورت پذیرفته در زمینه کاهش خطرات آن در زمان آتش سوزي به صورت وسیع از
آن استفاده می شود.
این نو آوري ها شامل معرفی برخی افزودنی هاي شیمیایی و معدنی سرکوب کننده آتش موسوم به
Fire retardantها و همچنین معرفی خانواده جدید فوم هاي سخت دیرسوز موسوم به
) Polyisocyanurateپلی آیزوساینوریت( که اختصاراً PIRنامیده می شود شده است. البته
فوم هاي کاملاً نسوز نظیر Phenolic foamنیز به بازار آمده است که مناسب کاربردهاي نظامی و
امنیتی است.
اجزاي فرمولاسیون پلی یورتان
یک سیستم واکنش فوم پلی یورتان از اجزاي مختلف پلیول و ایزوسیانات تشکیل می گردد.
همچنین عوامل پف زا، کاهش دهنده کشش سطحی، کاتالیزور و سایر افزودنی ها، در موارد
کاربردي مختلف، قابل افزودن به این فرمولاسیون هستند. ادامه دارد........

پلی یورتان - ایمنی

سایر تصاویر