اجرای فوم پاششی پلی یورتان سقف عرشه فولادی

اجرای عایق حرارتی پلی یورتان در راستای بهینه سازی مصرف انرژی زیر سقف های فلزی که سهم زیادی در هدر رفت انرژی در ساختمان را دارا میباشند

دانسیته فوم پلی یورتان:
 
یکی از مهمترین مشخصه‌هاي هر فومی، دانسیته آن می‌باشد که باعث تغییر خواص فیزیکی فوم می‌شود. در فوم هاي قالب‌گیري شده، با توجه به ثابت بودن حجم قالب، دانسیته مواد به مقدار موادي که به داخل قالب ریخته می‌شود بستگی دارد. اما در روش هاي تولید فوم به روش غیر قالب‌گیري یا آزاد، پارامترهاي مختلف دیگري هم بر دانسیته فوم تاثیر دارند. یکی از این پارامترها، اندازه و یکدست بودن ساختمان سلول هاي فوم می‌باشد که این امر توسط راندمان اختلاط و هسته‌گذاري در مخلوط فوم کنترل می‌شود.
درجه حرارت مواد اولیه از دیگر پارامترهاي موثر بر دانسیته فوم پلییورتان می‌باشد. این دما بر سرعت فوم شدن، سرعت پلیمریزاسیون و درجه حرارت نهایی واکنش موثر است. به طور کلی درجه حرارت بالاي مواد اولیه باعث ایجاد فوم با دانسیته نسبتاً پایین، با کمی زبري می‌شود. ظرفیت تولید نیز از دو طریق بر روي دانسیته فوم پلییورتان موثر است. فوم‌هاي تولیدي توسط ماشین‌هاي کوچک) مثلاً ظرفیت خروجی 50کیلو پلیول در دقیقه (نسبت به فوم‌هاي تولیدي مشابه توسط ماشین هاي بزرگتر داراي توزیع دانسیته پهن‌تري هستند، به طوري که در این فوم ها دانسیته مرکز فوم نسبت به دانسیته متوسط فوم از اختلاط بیشتري برخوردار است.
تنظیم هم زمان سرعت ژل شدن و سرعت رشد فوم نیز بسیار مهم است. کوچکترین تغییرات در موازنه این سرعت‌ها، تاثیر بسزایی در دانسیته و نفوذپذیري فوم‌هاي پلییورتان نرم دارد. تغییرات فشار جو نیز بر روي دانسیته فوم موثر است. دانسیته یک فوم با فرمولاسیون معین، رابطه مستقیمی با فشار جو در لحظه تولید دارد. این تغییرات جو می‌تواند در اثر تغییر در شرایط آب و هوایی و یا تعویض فصول ایجاد شود. مثلاً در بعضی از کارخانه ها تحت تاثیر جو، علیرغم استفاده از یک فرمولاسیون یکسان، کاهش 30درصدي در دانسیته، مشاهده شده است. ادامه دارد............

دانسیته فوم پلی‌یورتان

سایر تصاویر