| |   info@parsbehine.com
پارس بهینه ساز   طراحی، مشاوره و اجرای عایق های حرارتی، صوتی و رطوبتی پلی یورتان
دانلود کاتالوگ  

روش اجرایی پیشنهادي فوم پلی یورتان بجای دوغاب ماسه و سیمان

 
روش اجرایی پیشنهادي فوم پلی یورتان بجای دوغاب ماسه و سیمان

 
توان چسبندگی فوم هاي پلی یورتان به اکثر سطوح ( به جزء سیلیکون ها و پلیکا ) بسیار زیاداست
به طوري که پس از واکنش، نه تنها جدایی به سختی انجام می شود بلکه حتی در بعضی موارد عمل
جدایی
با تخریب انجام می گردد. از آنجایی که چسبندگی آن ها بر روي بسیاري از بسترها مناسب است،
از
محلول هاي پلی یورتان به منظور افزایش قدرت چسبندگی در سایر سیستم هاي پوششی استفاده
می شود. همچنین میزان سختی، مقاومت تراکمی و کشش مارپیچی آن ها بیش از سیمان است بهطوري
که در ترکیب با برخی پرکننده ها می توان پوشش هاي سخت و مقاوم در برابر محیط تولید
کرد. در این
روش فوم پلی
یورتان جایگزین دوغاب ماسه و سیمان می گردد به بیانی دیگر، نه تنهااز پلی یورتان به عنوان
عایق حرارتی استفاده می شود، بلکه به جاي دوغاب نگهدارنده سنگ عمل
می کند بدین منظور از ترکیبات
مناسب پلی
یورتان با روش ریخته گري رزین مایع استفاده می گردد.
در این فرآیند سیستم هاي فعال پلی یورتانی ابتدا با یکدیگر مخلوط می شوند و سپس قبل از انجام
واکنش( فوم شدن ) رزین مایع بین سنگ و دیوار ریخته می شود. واکنش پس از چند ثانیه انجام شده،
باعث پف کردن فوم می گردد و کمتر از 20 ثانیه فوم به صورت جامد درمی آید. در این  
حالت، سنگ به
وسیله فوم به دیوار چسبیده است. با توجه به انرژي آزاد شده در این واکنش، لازم
است قبل از ریختن
فوم، سنگ با نگهدارنده مناسب مهار گردد

جزئیات اجرایی مهار سنگ به دو شکل قابل اجرا است که در اینجا به توضیح آن می پردازیم.

 
  روش مهار دائم  در هنگام استفاده از پلی یورتان
در این روش از بست هاي فلزي مناسب، به منظور ثابت نگاه داشتن سنگ و جلوگیري از افتادن آنقبل از
فوم ریزي و حرکت سنگ در زمان فوم ریزي، استفاده می شود، همچنین این روش براي
نصب سنگ با
دوغاب ماسه و سیمان در زمانی که از سنگ هاي با تخلخل کم یا بدون تخلخل مثل
گرانیت استفاده می شود،
لازم الاجرا است
.

استفاده از سازه هاي پشتیبان :
در این روش قطعات سنگ با استفاده از نگهدارنده هاي موقت، ثابت می مانند به طوریکه سنگ درحین واکنش
فوم تغییر مکانی نداشته باشد. این سازه پس از گذشت زمان گیرایش نهایی، قابل باز کردن می باشد.
.
عایق کاري به روش اسپری
استفاده از این روش به دلیل فرآیند یکنواخت فوم و نفوذ به تمامی خلل و فرج و پیوستگی کامل بدون پل حرارتی،
براي عایقکاري مناسب تر از فوم هاي ورقه اي است.


سرعت ساخت بالا در استفاده از پلی یورتان به جای دوغاب ماسه و سیمان
مقاومت نهایی دوغاب ماسه و سیمان با طرح اختلاطی مناسب ، 28 روز است در حالی که یک فوم می تواند
حداکثر پس از 20 ثانیه به مقاومت نهایی برسد و این امر روند نصب سنگ را بسیار
سریع تر از شیوه سنتی
آن می کند همچنین نیازي به صرف وقت جهت گیرایش بیشتر سنگ هاي
نصب شده در ردیف پایین، قبل از
نصب ردیف هاي بالاتر نمی باشد. بنابراین استفاده از این روش 
زمان اجراي نماي سنگی را بسیار کاهش می دهد.

 
الاستیسیته و کشسانی بالای پلی یورتان
یکی از بارزترین خواص  فیزیکی پلی یورتان خاصیت ارتجاعی بسیار بالاي آن می باشد، تا جایی که به واسطه این امتیاز،
از پوشش هاي پلی یورتان براي پوشش لاستیک استفاده می شود. ضمن
اینکه پوشش هاي حاصل از برخی فرمولاسیون هاي خاص، هیچ تمایلی به شکنندگی ندارند
بنابراین قرارگیري این ترکیب به جاي دوغاب سیمان، ضمن استحصال تمامی خواص مورد نظر، از
جمله مقاومت در مقابل فشار ضربه، خراشیدگی و سایش و قدرت چسبندگی بسیار زیاد، باعث
افزایش خاصیت ارتجاعی نماي ساختمان در مقابل نیروهاي داخلی و خارجی و در نهایت جلوگیري
از ترك خوردگی و تخریب نما می گردد
.
فوم پلی یورتان به جاي دوغاب ماسه و سیمان ( موارد کاربردی)
بازسازی و نوسازی:
نماهاي فرسوده، بدون تخریب و با حفظ شرایط داخلی سازه
 با هدف جلوگیري از تخریب بیشتر در اثر رطوبت شدید
 با هدف جلوگیري از اتلاف انرژي
 با هدف پیوستگی کامل بین اجزاء نما
 باهدف جلوگیري از تخریب نما در مقابل خطرات ناشی از زلزله
  با هدف سبک سازي و کاهش بار مرده ساختمان
 با هدف سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی و حصول نتایج سریع دپو و اجرا، دشوار است.
ادامه دارد...........