| |   info@parsbehine.com
پارس بهینه ساز   طراحی، مشاوره و اجرای عایق های حرارتی، صوتی و رطوبتی پلی یورتان
دانلود کاتالوگ  

کاهش مصرف انرژی ساختمان ها با طراحی و معماری

 
کاهش مصرف انرژي ساختمان ها با طراحی معماري

 عوامل عمده معماري اثرگذار بر مصرف انرژي ساختمان:
پوسته حرارتی ساختمان
سیستم حرارتی، برودتی و تهویه ساختمان
معماري و فرم ساختمان
کاهش مصرف انرژي ساختمانها تنها از طریق استفاده از مصـالح و تاسیسـات سـاختمانی مناسب انجام نمی شود بلکه میتوان با یک طراحی شهري و طراحی معماري متناسب با اقلیم، مصرف انرژي ساختمانها را کاهش داد.
طراحی و معماری  شهری اثر بسیار زیادی بر مصرف انرژی ساختمان ها دارد.
پتانسیل این صرفه جویی در برخی مناطق اقلیمی ایران بسیار بالا بوده و این شیوه از بهینه سازي انرژي بی هزینه
می باشد.
چگونه میتوان تنها با طراحی معماري و طراحی شهري مناسب میزان مصرف انرژي ساختمانها را کاهش داد؟


 بهره وری انرژي با طراحی معماري و طراحی شهري
به دلایل شرایط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در ایـران راههـاي ارزان قیمـت کـاهش مصـرف انـرژي در سـاختمانهـا ازاهمیت ویژهاي برخوردارمی باشد. .
یکی از روشهاي کم و یا حتی بی هزینه کاهش مصرف انرژي در ساختمانها، روش شهرسازي و معماري می باشد
روشهاي شهرسازي و معماري کاهش دهنده مصرف انرژي، روشهاي پایداري بوده و چه از نظر اقتصـادي و چـه از نظرزیست محیطی مناسب تر از دیگر روش ها می باشد .
بهره وري انرژي با شهرسازي و معماري انرژي کارا به سادگی قابل دسترس بوده و قابلیت عملی شدنش بسیار بالا است.
تدوین ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي و ضابطه مند کردن شهرسازي و معماري در جهـت کـاهش مصـرف انـرژي ساختمانها و واحدهاي همسایگی، میتواند باعث کاهش عمده مصرف انرژي مجتمع هـاي زیسـتی و سـاختمانهـا گـردد، بدون آنکه هزینه اجراي ساختمانها را افزایش دهد. .
ادامه دارد....
95/02/13
فرشاد نصرالهی
دکتری معماری تخصص انرژی
استادیار در دانشگاه صنعتی برلین