| |   info@parsbehine.com
پارس بهینه ساز   طراحی، مشاوره و اجرای عایق های حرارتی، صوتی و رطوبتی پلی یورتان
دانلود کاتالوگ  

اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی : جایکا(آژانس همکاری های بین المللی ژاپن) در دو ساختمان اداری وزارتخانه های اقتصاد و نیرو با ایران مشارکت می نماید.

 
این مشارکت درزمینه اجرای برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی درقالب قراردادهای مبتنی برعملکرد دردو ساختمان اداری و وزارت اموراقتصاد و دارایی و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با سابا انجام می پذیرد.
 
در این گزارش بیان می شود که به منظورکمک به تسهیل فرایند اجرای راهکارهای مدیریت انرژی درقالب قراردادهای مبتنی بر عملکرد، وزارت نیرو با همکاری شرکت های خدمات انرژی و آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) ساختمان های اداری وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی و ساختمان راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با ایران همکاری می کند.
براساس این گزارش:ازآنجایی که ظرفیت بالایی با اجرای قرارداد های مبتنی برعملکرد درطرح های بهینه سازی و مدیریت انرژی درکشور وجود دارد وزارت نیرو با همکاری شرکت های خدمات انرژیESCO)) و آژانس همکارهای بین المللی ژاپن (جایکا) اقدام به اجرای طرح پایلوت بهینه سازی مصرف انرژی درساختمانهای عمومی و دولتی کشوردرقالب قراردادهای مبتنی برعملکرد نموده است.
براساس این گزارش:مقرر شده است که با استفاده ازتجربیات آژانس همکارهای بین المللی ژاپن راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی دردو ساختمان ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق و وزارت خانه اموراقتصاد و دارایی کشورتوسط شرکت های خدمات انرژی اجرایی گردد.هزینه های اجرایی این پروژه ازطریق صندوق پژوهشی و فناوری وزارت نیرو در قالب تسهیلات تامین شده است.
 
منبع : سابا انرژی
تاریخ : 15/04/95